NEWS

Lịch sử phát triển


2018 15/9 SỰ KIỆN MỞ BÁN CHÍNH THỨC DỰ ÁN MIDORI PARK The VIEW
SỰ KIỆN MỞ BÁN CHÍNH THỨC DỰ ÁN MIDORI PARK The VIEW
SỰ KIỆN MỞ BÁN CHÍNH THỨC DỰ ÁN MIDORI PARK The VIEW

10/9 Trường Quốc tế Việt Hoa chính thức được khởi công xây dựng tại Thành Phố Mới Bình Dương
Trường Quốc tế Việt Hoa chính thức được khởi công xây dựng tại Thành Phố Mới Bình Dương
Trường Quốc tế Việt Hoa chính thức được khởi công xây dựng tại Thành Phố Mới Bình Dương