NEWS

Lịch sử phát triển


2020 29/5 GO!GO! SHUTTLE BUS – THUẬN TIỆN HƠN VỚI BIỂU ĐỒ GIỜ MỚI
Dự án căn hộ SORA gardens II đạt 500,000 giờ lao động an toàn
Dự án căn hộ SORA gardens II đạt 500,000 giờ lao động an toàn