NEWS

Lịch sử phát triển


2019 28/3 BECAMEX TOKYU HỢP TÁC VỚI Pizza4P’s MỞ RỘNG KHU THƯƠNG MẠI “hikari”
BECAMEX TOKYU HỢP TÁC VỚI Pizza4P’s MỞ RỘNG KHU THƯƠNG MẠI “hikari”
BECAMEX TOKYU HỢP TÁC VỚI Pizza4P’s MỞ RỘNG KHU THƯƠNG MẠI “hikari”

9-10/3 Tokyu Group – Lễ Hội Nhật Bản tại Thành Phố Mới Bình Dương
Tokyu Group – Lễ Hội Nhật Bản tại Thành Phố Mới Bình Dương
Tokyu Group – Lễ Hội Nhật Bản tại Thành Phố Mới Bình Dương