NEWS

Lịch sử phát triển


2018 26/3 Lễ kí kết biên bản ghi nhớ giữa Becamex IDC và NTT EAST
Lễ kí kết biên bản ghi nhớ giữa Becamex IDC và NTT EAST
Lễ kí kết biên bản ghi nhớ giữa Becamex IDC và NTT EAST