NEWS

Lịch sử phát triển


2012 27/06
Ngày 27 tháng 6 năm 2012, Tokyu Corporation và Becamex IDC Corp. đã ký kết ghi nhớ về việc hợp tác phát triển hệ thống giao thông tại tỉnh Bình Dương.
Tỉnh Bình Dương về mặt chiến lược nằm ở vị trí quan trọng như là trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có mức tăng trưởng GDP hàng năm đạt đến 14-15%, vượt xa mức tăng trưởng bình quân toàn quốc. Tỉnh Bình Dương có dân số 1,6 triệu dân, trong tổng dân số 24 triệu người của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tuy nhiên cơ sở hạ tầng giao thông công cộng hiện tại còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết.
Thông qua việc vận dụng kinh nghiệm đã có trong quá trình xây dựng và phát triển khu đô thị Tokyu Tama Denen tại Nhật Bản, TOKYU cùng với BECAMEX IDC sẽ điều tra nghiên cứu và đề ra kế hoạch về hệ thống giao thông lấy trọng tâm là hệ thống xe buýt hiện đại cùng với khả năng xây dựng hệ thống giao thông công cộng kết nối giao thông liên vùng giữa tỉnh Bình Dương và các khu vực khác thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong tương lai.
TOKYU CORPORATION VÀ BECAMEX IDC CORP. KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO THÔNG

Ngày 27 tháng 6 năm 2012, Tokyu Corporation và Becamex IDC Corp. đã ký kết ghi nhớ về việc hợp tác phát triển hệ thống giao thông tại tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Bình Dương về mặt chiến lược nằm ở vị trí quan trọng như là trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có mức tăng trưởng GDP hàng năm đạt đến 14-15%, vượt xa mức tăng trưởng bình quân toàn quốc. Tỉnh Bình Dương có dân số 1,6 triệu dân, trong tổng dân số 24 triệu người của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tuy nhiên cơ sở hạ tầng giao thông công cộng hiện tại còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết.

Thông qua việc vận dụng kinh nghiệm đã có trong quá trình xây dựng và phát triển khu đô thị Tokyu Tama Denen tại Nhật Bản, TOKYU cùng với BECAMEX IDC sẽ điều tra nghiên cứu và đề ra kế hoạch về hệ thống giao thông lấy trọng tâm là hệ thống xe buýt hiện đại cùng với khả năng xây dựng hệ thống giao thông công cộng kết nối giao thông liên vùng giữa tỉnh Bình Dương và các khu vực khác thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong tương lai.